Welkom bij Connectorgovernance

Governance is de verzamelnaam voor het besturen en inrichten van- en het toezichthouden op de organisatie of instelling. 

Klopt de inrichting en sluit de mandatering aan? Is het samenspel tussen bestuur en toezichthoudende Raad optimaal en vervult ieder zijn of haar rol op de best mogelijke manier? En als dat nog niet het geval is; welke interventies kunnen het samenspel verbeteren en wat is daar voor nodig? En is het samenspel gebaseerd op een gedragen en doorleefde visie op toezicht met aansluiting op de waarden van de organisatie of is er op dat vlak ‘werk aan de winkel’? 

Of in de bedrijvencontext: Hoe verbeter ik de aandeelhoudersdialoog? Moeten de afspraken tussen de aandeelhouders worden aangepast?  Klop de inrichting nog gegeven de veranderende omgeving en de gewenste ontwikkeling van de organisatie? En: Hoe richt ik een samenwerkingsverband met een andere organisatie in? 

Ik heb veel ervaring in het hands-on begeleiden bij het komen tot de juiste inrichting en bij het realiseren van verbetering van het onderlinge samenspel tussen bestuur/directie en toezichthouders en/of aandeelhouders. 

Vaak zijn een scherpe visie op ieders rol en een gezamenlijke visie op governance een belangrijk fundament voor het succes. Het komen tot een gedragen en doorleefde Visie op Toezicht vraagt om een intensieve dialoog en scherpe vastlegging zowel in de non-profit als in het bedrijfsleven. Het vraagt om begrip van het verleden, erkenning van de huidige situatie en overeenstemming over de gewenste richting. Hierbij en bij het verbeteren van het samenspel ondersteun ik graag net als bij zelfevaluaties van toezichthoudende organen. 

Zelfevaluatie

Zelfreflectie is essentieel in het komen tot c.q. behouden van het juiste samenspel en effectief toezicht. De jaarlijkse zelfevaluatie is een kans om diepgaand naar het eigen functioneren te kijken. Externe begeleiding wordt in de publieke sector steeds vaker verplicht gesteld (eens per 2 of 3 jaar) omdat vreemde ogen nu eenmaal dwingen en een externe begeleider meer ‘boven tafel krijgt’.

Ik heb > 20 zelfevaluaties mogen begeleiden en hiervoor verschillende methodieken ontwikkeld. Van een lichte vorm van zelfevaluatie tijdens een reguliere vergadering tot een zware intensieve vorm met interviews vooraf, het invullen van een vragenlijst vooraf, begeleiding door 2 personen en een gedetailleerde schriftelijke vastlegging. Altijd op maat en met gebruikmaking van moderne interactieve werkvormen waarmee de essentie snel zichtbaar wordt.

Samenspel

Het samenspel tussen bestuur en toezicht gaat over de wijze waarop bestuur en toezicht bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de organisatie en de wijze waarop rollen worden ingevuld. Is ieders bijdrage maximaal, wordt rolzuiver geacteerd of schuurt het tussen de beide gremia? Wat is er nodig om goed samenspel te herstellen of om het huidige samenspel te optimaliseren? 

Goed bestuur ontstaat wanneer rollen optimaal ingevuld worden en ieder vanuit zijn/haar rol bereid is om hierop te reflecteren en om zijn/haar invulling aan te passen. Dat vraagt openheid, kwetsbaarheid en dialoog. Vertrouwen vormt hiervoor de basis. Ik ondersteun bestuurders en toezichthoudende organen om het samenspel optimaal te organiseren, vorm te geven en te verbeteren.

Visie op toezicht

Een door het bestuur en het toezichthoudend orgaan gedragen en doorleefde visie op toezicht draagt enorm bij tot optimaal samenspel en tot de maximale realisatie van de doelstelling. En dan bij voorkeur met een koppeling naar de waarden van de organisatie. Een visie op toezicht biedt een kader voor optimaal samenspel en hier kan op worden teruggevallen bij rolvervaging, zodra spanning ontstaat of indien er (bijna) sprake is van een crisissituatie. 

Het investeren in het formuleren of aanscherpen van de Visie op Toezicht is ook aan te bevelen indien er nieuwe leden toetreden tot de Raad. Hier tijd aan besteden is de snelste weg voor nieuwe leden om in te voegen en de snelste weg voor de Raad om nieuwe kwaliteiten en invalshoeken maximaal te benutten.

Ik breng mee

  • 5 jaar ervaring als statutair directeur rechtstreeks verantwoording afleggend aan een Raad van Commissarissen. Ik heb ervaren hoe positief het is als het samenspel optimaal verloopt maar heb ook de nadelen gevoeld wanneer dit (tijdelijk) niet het geval was.  
  • 5 jaar ervaring als lid van de RvC en voorzitter van de remuneratiecommissie  van Woningcorporatie de Huismeesters
  • ervaring als lid van de RvT sinds juni 2015 en voorzitter van de auditcommissie van de zorgorganisatie Cosis (> 200 locaties en met > 3700 medewerkers). 
  • ervaring als lid van de RvT van Hanzehogeschool Groningen sinds januari 2019 (> 3200 medewerkers)
  • ervaring als mede-initiator van het toezichthoudersplatform Governance Noord

Ik ben verbonden aan

Cosis
Lid Raad van Toezicht &
voorzitter Auditcommissie

Hanzehogeschool
Lid Raad van Toezicht &
lid Auditcommissie

Governance Noord
Mede-initiator van het toezichthoudersplatform voor Noord Nederland waarmee ik eind 2016, met Georgy Evers van het Zuiderlicht, gestart ben. Hier zijn in de afgelopen jaren, verspreid over meer dan 20 avonden, meer dan 150 toezichthouders te gast geweest. Doelstelling van het platform is het verbeteren van Toezicht in Noord Nederland door kruisbestuiving en verdieping. 

Kennismaken?

Neem gerust contact met mij op. Ik spreek graag af om, geheel vrijblijvend, kennis te maken en om van gedachten te wisselen.

Connectorgovernance
Emmaplein 5
9711 AP Groningen

Bekijk de Algemene Voorwaarden